வெள்ளி, 20 மே, 2016

திருக்குறள் : வாழ்க்கைத் துணை நலம்

திருக்குறள் : வாழ்க்கைத் துணை நலம் 
---------------------------------------------------------------------

https://soundcloud.com/knbharathi/2m8itp68eynn

Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து:

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...