வெள்ளி, 20 மே, 2016

திருக்குறள் : வாழ்க்கைத் துணை நலம்

திருக்குறள் : வாழ்க்கைத் துணை நலம் 
---------------------------------------------------------------------

https://soundcloud.com/knbharathi/2m8itp68eynn

Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து:

பசி- சிறுகதை

 பசி- சிறுகதை  -------------------- விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் குட்டி விழட்டும் என்று. தாய்ப் பாசம் கொஞ்சம் குட்டிக்குக் கிடைத்த பிறகு , அரி...