வெள்ளி, 20 மே, 2016

திருக்குறள் : வாழ்க்கைத் துணை நலம்

திருக்குறள் : வாழ்க்கைத் துணை நலம் 
---------------------------------------------------------------------

https://soundcloud.com/knbharathi/2m8itp68eynn

Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...