திங்கள், 9 மார்ச், 2020

கேள்விகள் ஆயிரம் - கவிதை

கேள்விகள் ஆயிரம் - கவிதை
------------------------------------------------
தவழ்ந்து  பிடித்து
எழுந்து  நடந்தபின்

பார்வையின் ஆராய்ச்சி
கேள்வியாய்க் கிளம்பி வரும்

பதிலுக்குள் ஒளிந்திருக்கும்
வார்த்தைக்குள் கேள்வி வரும்

சொல்லையும் அறிவையும்
சுவையாகச் சேர்த்து விட்டு

சொல்லி முடிப்பதற்குள்
அடுத்த கேள்வி வரும்

விடைகளைத் தேடியே
விபரங்கள் தெரிந்து கொள்ளும்

பெற்றோரின் படிப்புக்கும்
பிள்ளையே ஆசிரியன்
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

2 கருத்துகள்: