வியாழன், 5 மார்ச், 2020

முகமூடி உயிர் - கவிதை

முகமூடி உயிர் - கவிதை
----------------------------------------
எத்தனை இன்பங்கள்
கிடைத்திருக்கும் உயிர்

எத்தனை துன்பங்கள்
துடைத்திருக்கும் உயிர்

எத்தனை தலைமுறைகள்
நடந்திருக்கும் உயிர்

எத்தனை வழிமுறைகள்
கடந்திருக்கும் உயிர்

எத்தனை நாடுகளில்
அழிந்திருக்கும் உயிர்

எத்தனை முகமூடிகளில்
ஒளிந்திருக்கும் உயிர்
-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

3 கருத்துகள்: