செவ்வாய், 21 ஜனவரி, 2020

பெண் உரிமை - கவிதை

பெண் உரிமை - கவிதை
----------------------------------------
எழுத்திலும் பேச்சிலும்
பெண் உரிமை என்பார்

எண்ணத்திலும் செயலிலும்
பெண் உடைமை என்பார்

கொடுத்துப் பெறுவதல்ல
பெண் உரிமை என்றும்

எடுத்துக் கொள்வதுதான்
பெண் உரிமை என்றும்

உண்மையை உணர்ந்தாலே
உலகமே உய்யும்
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

1 கருத்து: