செவ்வாய், 5 மார்ச், 2019

இறைவன் பெருமை

இறைவன் பெருமை
-----------------------------------
சிற்பங்களை பார்க்க நடந்த
கால்வலி இவ்வளவு

சிற்பங்களை செதுக்கிச் செய்த
கைவலி எவ்வளவு

கட்டுமர உல்லாசப் பயணத்தில்
பயம் இவ்வளவு

கட்டுமர வாழ்க்கைப் பயணத்தில்
பாரம் எவ்வளவு

செடியைப் பூவைப் பார்த்த
மகிழ்ச்சி இவ்வளவு

அன்பை ஊற்றி வளர்த்த
உழைப்பு  எவ்வளவு

இயற்கையும் செயற்கையும் கலந்த
திறமை இவ்வளவு

எல்லாம்  படைத்த இறைவன்
பெருமை எவ்வளவு
-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book3 கருத்துகள்: