வெள்ளி, 18 ஜனவரி, 2019

காலச் சுவடுகள்

காலச் சுவடுகள்
----------------------------
சில முகங்கள் - எப்போதோ
பார்த்தவை போல இருக்கலாம்

சில குரல்கள் - எப்போதோ
கேட்டவை போல இருக்கலாம்

சில பாதைகள் - எப்போதோ
கடந்தவை போல இருக்கலாம்

சில நிகழ்வுகள் - எப்போதோ
நடந்தவை போல இருக்கலாம்

காலச் சுவடுகள் - எப்போதும்
கலைந்து  போகாமல் இருக்கலாம்

----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

2 கருத்துகள்: