புதன், 29 ஆகஸ்ட், 2018

ஞாபகம் இருந்தால் .

ஞாபகம் இருந்தால் ..
----------------------------------------
ஞாபகம் இருந்தால்
வந்து விடுவார்

முதுகைப் பார்த்து
நடந்தது ஞாபகம் இருந்தால்

விரலைப் பிடித்து
முத்தமிட்டது ஞாபகம் இருந்தால்

மடியில் படுத்து
அழுதது ஞாபகம் இருந்தால்

ஞாபகம் இருந்தால்
வந்து விடுவார்
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

6 கருத்துகள்: