வியாழன், 26 ஜூலை, 2018

நேர்முறை நிகழ்வு

நேர்முறை நிகழ்வு
----------------------------------
முடியுமா என்றால் முடியாது
முடியும் என்றால் முடிந்து விடும்

நடக்குமா என்றால் நடக்காது
நடக்கும் என்றால் நடந்து விடும்

கிடைக்குமா என்றால் கிடைக்காது
கிடைக்கும் என்றால் கிடைத்து விடும்

சந்தேகப் பட்டு விட்டால்
எதிர் மறை எண்ணம்

நம்பிக்கை வைத்து விட்டால்
நேர் முறை நிகழ்வு
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

5 கருத்துகள்: