சனி, 17 மார்ச், 2018

கால எந்திரம்

கால எந்திரம்
-------------------------
பின்னாலே ஓடிப்
போகலாம் என்றால்

செய்த சிலதைச்
செய்யாமல்  விடலாம்

செய்யாத சிலதைச்
செய்து விடலாம்

முன்னாலே ஓடி
வந்து பார்த்தால்

முதலில் இருந்ததே
நன்றாக இருக்கலாம்
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.nagendrabharathi.com

6 கருத்துகள்: