வியாழன், 19 அக்டோபர், 2017

குழந்தையின் பந்து

குழந்தையின் பந்து
----------------------------------
இங்கிருந்து அங்கும்
அங்கிருந்து இங்கும்

உள்ளிருந்து வெளியேயும்
வெளியிருந்து உள்ளேயும்

உருண்டும் புரண்டும்
களைத்துப் போய்

படுத்துக் கிடக்கிறது
அந்தப் பந்து

உறங்கும் குழந்தையின்
உள்ளங்கை ஓரத்தில்
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
  http://www.nagendrabharathi.com

4 கருத்துகள்: