புதன், 18 அக்டோபர், 2017

பிரிவும் முடிவும்

பிரிவும் முடிவும்
-----------------------------
பிரிந்து போவது என்பது
முடிந்து போவதல்ல

கண்கள் பார்க்காத
தூரத்தில் இருந்தாலும்

காதுகள் கேட்காத
தூரத்தில் இருந்தாலும்

கைகள் தொடாத
தூரத்தில் இருந்தாலும்

உதடுகள் ஒட்டாத
தூரத்தில் இருந்தாலும்

எண்ணங்கள் எப்போதும்
அருகிலேயே இருப்பதால்

பிரிந்து போவது என்பது
முடிந்து போவதல்ல
----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com 

4 கருத்துகள்: