ஞாயிறு, 8 அக்டோபர், 2017

முதலும் முடிவும்

முதலும் முடிவும்
-------------------------------
செடிக்குள் விதை நீ
விதைக்குள் செடி நீ

உடலுக்குள் உயிர் நீ
உயிருக்குள் உடல் நீ

உள்ளத்தில் எண்ணம் நீ
எண்ணத்தில் உள்ளம் நீ

இன்பத்தில் துன்பம் நீ
துன்பத்தில் இன்பம் நீ

முதலுக்குள் முடிவு நீ
முடிவுக்குள் முதலும் நீயே
--------------------------------------நாகேந்திர   பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com 

4 கருத்துகள்: