ஞாயிறு, 3 செப்டம்பர், 2017

தேநீர் நேரம்

தேநீர் நேரம்
-----------------------
தேநீர் கோப்பையைப் பார்க்கிறோம்
பாதிக் கோப்பைதான் தேநீர்
எப்போது குடித்தோம்

மறுபடியும் பார்க்கிறோம்
கோப்பை காலியாக இருக்கிறது
என்ன நடக்கிறது

அடியில் சில துளிகள் மட்டும்
மெதுவாக வாயில் கவிழ்க்கிறோம்

அந்த ருசி நாக்கில்
அந்த வாசம் மூக்கில்

நாமேதான் குடித்திருக்கிறோம்
இந்த தேநீர் நேரங்களே இப்படித்தான்
-----------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com 

3 கருத்துகள்: