ஞாயிறு, 15 ஜனவரி, 2017

பேச்சுத் துணை

பேச்சுத் துணை
---------------------------
வீட்டுக்குள் இருந்து
பேசிய பின்பு

வாசலுக்கு வந்து
தொடரும் பேச்சு

வாசலில் இருந்து
பேசிய பின்பு

வீதிக்கு வந்து
தொடரும் பேச்சு

முடியாது பேச்சு
விடியாது இரவு
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://nagendrabharathi.com/

4 கருத்துகள்: