ஞாயிறு, 22 மே, 2016

அனாதைக் குழந்தை

அனாதைக் குழந்தை
--------------------------------------
அனாதைக் குழந்தையொன்று
அழுது கொண்டு இருக்கிறது

அள்ளி அணைப்பதற்கு
அம்மா இல்லை

அமுது ஊட்டுதற்கு
அம்மா இல்லை

தூக்கி விளையாட
அம்மா இல்லை

தூங்க வைப்பதற்கு
அம்மா இல்லை

அனாதைக் குழந்தையொன்று
அழுது கொண்டு இருக்கிறது
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

6 கருத்துகள்: