சனி, 5 மார்ச், 2016

உயர் தனிச் செம் மொழி

உயர் தனிச் செம் மொழி
-----------------------------------------
அகத்திற்கும் புறத்திற்கும்
மட்டும் அல்ல

ஆன்மாவுக்கும் இலக்கியம்
கண்ட தமிழ்

எழுத்துக்கும் சொல்லுக்கும்
மட்டும் அல்ல

பொருளுக்கும் இலக்கணம்
கண்ட தமிழ்

இலக்கியமும் இலக்கணமும்
மட்டும் அல்ல

இயற்கையும் இறைவனும்
இணைந்த தமிழ்
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக