வெள்ளி, 5 பிப்ரவரி, 2016

ஆர்வத்தின் அடிப்படை

ஆர்வத்தின் அடிப்படை
----------------------------------------
ஒவ்வொரு வயதிலும்
ஒவ்வொரு ஆர்வம்

ஆர்வத்தின் அடிப்படை
ஆராய்ந்து பார்த்தால்

புதியன புரிந்திடப்  
புறப்படல் புரியும்

தனித்துத் தெரிந்திடத்
தவிப்பது தெரியும்

அவரவர் வழியில்
அவரவர் ஆசை
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து: