வியாழன், 4 பிப்ரவரி, 2016

செயலும் சிந்தனையும்

செயலும் சிந்தனையும்
----------------------------------------
கல்விப் பருவத்தில்
கண்ட கனவுகளை

குடும்பப் பருவத்தில்
கூட்டும் நனவுகளாய்

செயலும் சிந்தனையும்
சேர்ந்தால் சிறப்புத்தான்

செயலில்லா சிந்தனை
சிதைகின்ற மனக்கோட்டை

சிந்தனையில்லா செயல்
சேருமிடம் சேர்க்காது
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems 

2 கருத்துகள்: