வியாழன், 24 டிசம்பர், 2015

கருவக் காடு

கருவக் காடு
-----------------------
காட்டுக் கருவையும்
நாட்டுக் கருவையும்
கலந்த காடு

நாட்டுக் கருவைக்
காத்தாடி முள்ளில்
விளையாட்டு ஓட்டம்

காட்டுக் கருவை
மூட்டக் கரியில்
வாழ்க்கை ஓட்டம்

கருவக் காட்டில்
பருவ ஓட்டம்
----------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து: