வியாழன், 24 டிசம்பர், 2015

காலத்தின் பக்கம்

காலத்தின் பக்கம்
----------------------------
வாயாடும் பருவத்தில்
பக்கத்தில் இருக்கச் சொல்லி
அழுகின்ற பேத்திக்கு
பக்கத்தில் இருப்பாள் பாட்டி

நோயாடும் பருவத்தில்
பக்கத்தில் இருக்கச் சொல்லி
அழுகின்ற பாட்டிக்கு
பக்கத்தில் இருப்பாளா பேத்தி

காலத்தின் பக்கம்
காத்திருக்கும் பக்கம்
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து: