வியாழன், 20 ஆகஸ்ட், 2015

கண்ணீரின் வார்த்தைகள்

கண்ணீரின் வார்த்தைகள்
---------------------------------------
வருத்தமாக இருந்தாலும்
கண்ணீர் வருகிறது

மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும்
கண்ணீர் வருகிறது

பெருமையாக உணர்ந்தாலும்
கண்ணீர் வருகிறது

சிறுமையாக உணர்ந்தாலும்
கண்ணீர் வருகிறது

கண்ணீரின் வார்த்தைகளில்
எத்தனை உணர்ச்சிகள்
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Nagendra Bharathi's poems 

4 கருத்துகள்: