வியாழன், 9 ஜூலை, 2015

வான வேடிக்கை

வான வேடிக்கை
-----------------------------
நீல வானத்தில்
நித்தமும் விளையாட்டு

பகலும் இரவும் என்று
பந்தை உருட்டி விடும்

சூரியக் கதிர் ஒன்று
சுற்றிச் சுற்றி வரும்

சந்திரப் பிறை ஒன்று
தேய்ந்து வளர்ந்து வரும்

கறுப்பும் வெள்ளையுமாய்
காட்சி நடந்து வரும்
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: