வியாழன், 9 ஜூலை, 2015

நம்பினார் கெடுவதில்லை

நம்பினார் கெடுவதில்லை
------------------------------------------
சிதாரில் விரல் ஓட
சிந்தனையில் காதல் ஓட

கடவுளைப் புகழ்ந்து
காதலனை இகழ்ந்து

காதலில் வாடுகின்ற
கண்ணீரில் பாடுகின்ற

காதலியைப் பார்த்து
காதலனின் கலக்கம்

'நம்பினார் கெடுவதில்லை'
'பணக்காரக் குடும்பம் '
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: