வியாழன், 23 ஜூலை, 2015

நன்மையின் தன்மை

நன்மையின் தன்மை
--------------------------------
எண்ணத்தில் தூய்மை
எழுத்தினில் வாய்மை

பார்வையில் கூர்மை
பழக்கத்தில் நேர்மை

சொல்லினில் இனிமை
செயலினில் வலிமை

உள்ளத்தில் தனிமை
உறவினில் தாய்மை

உண்மையில் இருந்தால்
ஊருக்கு நன்மை
------------------------நாகேந்திர பாரதி
Nagendra Bharathi's poems

2 கருத்துகள்: