வெள்ளி, 31 ஜூலை, 2015

மாலை சூடும் நேரம்

மாலை சூடும் நேரம்
---------------------------------
ஒற்றைச் சிவப்பொன்று
ஓடி மறைகிறது

கற்றை நிலவொன்று
காணக் கிடைக்கிறது

ஞாயிறின் மறைவினில்
திங்கள் பிறக்கிறது

கவியும் இருளினைக்
கலைக்கப் பார்க்கிறது

புவியும் வானத்தின்
மாலையை ஏற்கிறது
----------------------------நாகேந்திர பாரதி
Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து: