புதன், 29 ஜூலை, 2015

பயிற்சியும் முயற்சியும்

பயிற்சியும் முயற்சியும்
-----------------------------------
நடக்கும் தூரம்தான்
எல்லா இடங்களும்
பயிற்சி இருந்தால்

கிடைக்கும் தூரம்தான்
எல்லா வெற்றிகளும்
முயற்சி இருந்தால்

பயிற்சியின் வெற்றியில்
உடலுக்கு வலிமை

முயற்சியின் வெற்றியில்
மனதிற்கு வலிமை
----------------------------நாகேந்திர பாரதி
Nagendra Bharathi's poems

2 கருத்துகள்: