வெள்ளி, 24 ஜூலை, 2015

இணைந்த எண்ணங்கள்

இணைந்த எண்ணங்கள்
---------------------------------------
உள்ளங்கள் சேர்ந்து விட்ட
உல்லாச  வெளியினில்

உடல்கள் பிரிவது
ஒரு பொருட்டேயல்ல

எண்ணங்கள் எப்போதும்
இணைந்தே இருக்கும்

சேர்ந்தே சிரிக்கும்
சேர்ந்தே அழும்

இருந்தாலும் சரி
இறந்தாலும் சரி
---------------------------நாகேந்திர பாரதி
Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து: