வெள்ளி, 10 ஜூலை, 2015

உயிர் மேகங்கள்

உயிர் மேகங்கள்
-------------------------------
ஓடித் திரியும்
உயிர் மேகங்கள்

உற்றுப் பார்க்கும்
நிலத்தின் நிலையை

உற்ற சமயம்
நிறத்தை மாற்றும்

மழையாய்ப் பொழிந்து
மண்ணில் இறங்கும்

விண்ணும் மண்ணும்
இயற்கைப் பெற்றோர்
----------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: