புதன், 1 ஜூலை, 2015

உயிர் மரங்கள்

உயிர் மரங்கள்
-----------------------
வெட்டாதீர் மரங்களை - அதன்
வேர்கள் நம் முன்னோர்கள்

விட்டிருக்கும்   கிளைகளில் - நம்
உலகம் ஒளிந்திருக்கும்

பழுப்பும் பச்சையுமாய்
இலைகளில் நிலையாமை

வண்ண வண்ண மலர்களில் - நம்
வாழ்க்கைச் சக்கரங்கள்

உயிர் கொடுக்கும் மரங்களின்
உயிர் எடுக்க வேண்டாமே
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: