சனி, 6 ஜூன், 2015

நூற்றுக்கு நூறு

நூற்றுக்கு நூறு
-------------------------
குப்தர்களின்  பொற்காலம்
கேள்விக்கு பதில்

சாலையின் இருபுறமும்
மரங்கள் நட்டார்

ஆலமரம் நட்டார்
அரசமரம் நட்டார்

வேப்ப மரம் நட்டார்
புளிய மரம் நட்டார்

நட்ட மரங்களுக்கு
நூற்றுக்கு நூறு மார்க்
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: