வியாழன், 4 ஜூன், 2015

பேய்களின் உலகம்

பேய்களின் உலகம்
--------------------------------
உடம்பு இருக்கும்போது
மனம் பேய்

ஆட்டம் ஆடி
அவஸ்தைப் படும்

உடம்பு இல்லாதபோது
உயிர் பேய்

ஓட்டம் ஓடி
அவஸ்தைப் படும்

பேய்களின் உலகம்
அவஸ்தை உலகம்
---------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: