செவ்வாய், 30 ஜூன், 2015

தலைவிதி வாழ்க்கை

தலைவிதி வாழ்க்கை  - நன்றி 'குங்குமம்' வார இதழ் 25/09/2015
----------------------------------
தலையாட்டி வாழ்க்கை
வெறும் வாழ்க்கை

தன்மான வாழ்க்கை
அரும் வாழ்க்கை

தலையாட்டி வாழ்க்கைக்கு
தலை மட்டும் போதும்

தன்மான வாழ்க்கைக்கு
தலைக்குள்ளும் வேண்டும்

வேண்டுதல் வேண்டாமை
அவரவர் தலைவிதி
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: