செவ்வாய், 16 ஜூன், 2015

பழைய வீடு

பழைய வீடு
------------------
அன்றைக்கும் இன்றைக்கும்
எத்தனை வித்தியாசம்

காரை பேர்ந்து
சுவர் இடிந்து

தாவரம் மண்டி
பாசி படர்ந்து

வயதும் வறுமையும்
கூடிய சோகத்தில்

பயந்து நிற்கும்
பழைய வீடு
---------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: