ஞாயிறு, 14 ஜூன், 2015

ஓய்வு நாட்கள்

ஓய்வு நாட்கள்
-------------------------
ஓய்வு என்பது
உடலுக்கா மனத்திற்கா

உடலுக்கு என்றால்
படுத்தா கிடப்பீர்

மனத்திற்கு என்றால்
யோசிக்க   மாட்டீரா

அவசரம் தவிர்த்து
அமைதியில் இயங்கும்

ஒவ்வொரு நாளும்
ஓய்வு நாளே
---------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: