புதன், 10 ஜூன், 2015

ஓடும் வாழ்க்கை

ஓடும் வாழ்க்கை
-----------------------------
ஓடும் வெளியில்
ஓடும் காலம்

ஓடும் காலத்தில்
ஓடும் உணர்ச்சி

ஓடும் உணர்ச்சியில்
ஓடும் உயிர்கள்

ஓடும் உயிர்களில்
ஓடும் வாழ்க்கை

ஓடும் வாழ்க்கை
மூடும், திறக்கும்
------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: