வெள்ளி, 22 மே, 2015

அவசர வாழ்க்கை

அவசர வாழ்க்கை
-----------------------------
அவசரமாய் எழுந்திருந்து
அவசரமாய்க் குளித்து

அவசரமாய்ச் சாப்பிட்டு
அவசரமாய் உடை மாற்றி

அவசரமாய் ஆபீஸ் போய்
அவசரமாய் திரும்பி வந்து

அவசரமாய்ச் சாப்பிட்டு
அவசரமாய்ப் படுத்தாலும்

நிதான மாகத்தான்
நித்திரை வருகிறது
------------------------- நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: