ஞாயிறு, 17 மே, 2015

முகநூல் முகங்கள்

முகநூல் முகங்கள்
-------------------------------
படிப்பில் வென்ற
பரிசு முகங்கள்

விளையாட்டில் வென்ற
விருது முகங்கள்

வேலையில் வென்ற
விருந்து முகங்கள்

வெளியே விழிக்கும்
முகநூல் முகங்கள்

உள்ளே ஒளிக்கும்
அகநூல் முகங்கள்
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி
 http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: