வெள்ளி, 8 மே, 2015

காதல் கண்மணி

காதல் கண்மணி
---------------------------
கண்கள் பேசி
காதல் பேசி

விரல்கள் பேசி
விருப்பம் பேசி

கடமை பேசி
கல்யாணம் பேசி

உடலும் பேசி
உள்ளம் பேசி

காதல் கண்மணி
குடும்பப் பெண்மணி
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: