திங்கள், 4 மே, 2015

உணர்ச்சியின் மலர்ச்சி

உணர்ச்சியின் மலர்ச்சி
-------------------------------------
பிம்பங்கள் காட்டும்
உணர்ச்சிகள் ஒருவகை

பேச்சுகள் மீட்டும்
உணர்ச்சிகள் ஒருவகை

எழுத்துகள் தீட்டும்
உணர்ச்சிகள் ஒருவகை

எண்ணங்கள் கூட்டும்
உணர்ச்சிகள் ஒருவகை

உணர்ச்சியின் மலர்ச்சியில்
உருவாகும் வளர்ச்சி
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com

3 கருத்துகள்: