சனி, 9 மே, 2015

இலவச ஈரம்

இலவச ஈரம்
-------------------------
தலையில் சூட்டைத்
தாங்கிக் கொண்டு

நிழலில் குளுமை
தருகின்ற மரங்கள்

வயிற்றில் சமாதி
ஆகிக் கொண்டு

உடலின் கொதிப்பைத்
தணிக்கின்ற தண்ணீர்

இயற்கைத் தாயின்
இலவச ஈரம்
---------------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: