சனி, 23 மே, 2015

வங்கி வரிசை

வங்கி வரிசை
------------------------
தனியார் வங்கியில்
காத்துக் கிடப்பார்

அரசாங்க வங்கியில்
அவசரப் படுத்துவார்

தனியார் வங்கியில்
அமைதி காப்பார்

அரசாங்க வங்கியில்
அலம்பல் செய்வார்

வங்கியில் கூட
வலியோர் எளியோர்
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

2 கருத்துகள்: