வெள்ளி, 22 மே, 2015

வாயும் வயிறும்

வாயும் வயிறும்
---------------------------
நாவின் சுவை மொட்டு
நன்றாக இருந்த போது

மூக்கின் முகர் நரம்பு
மூச்சோடு இருந்த போது

கண்ணின் கரு விழிகள்
கருத்தோடு இருந்த போது

சாப்பிட்ட உணவெல்லாம்
வாய்க்கு உணவு

வயதான   காலத்தில்
வயிற்றுக்கு உணவு
------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: