புதன், 20 மே, 2015

ஆமாம் சாமிகள்

ஆமாம் சாமிகள்    
--------------------------
அதிகாரிக்கு ஆமாம் போட்டார்
பண உயர்வு பெற்றார் 

அரசியல்வாதிக்கு ஆமாம் போட்டார் 
பதவி உயர்வு பெற்றார் 

நண்பருக்கு ஆமாம் போட்டார் 
நல்ல பெயர் பெற்றார் 

மனைவிக்கு ஆமாம் போட்டார் 
மன அமைதி பெற்றார் 

இறைவனுக்கு ஆமாம் போட்டார் 
எல்லாமே பெற்றார் 
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: