செவ்வாய், 19 மே, 2015

நடுத்தர வர்க்கம்

நடுத்தர வர்க்கம்
--------------------------
சம்பளப் பணத்தில்
சரிபாதி கடனுக்கு

வந்ததை எல்லாம்
வாங்கிப் போட்டதால்

வட்டி கட்டியே
வாழ்க்கை கழியும்

அப்படியே நிற்கும்
அசலைப் பார்த்து

நடுங்கிக் கிடக்கும்
நடுத்தர வர்க்கம்
--------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: