சனி, 16 மே, 2015

செல்பிச் சுற்றுலா

செல்பிச் சுற்றுலா
-----------------------------
அருவியின் அருகே
எடுத்தாச்சு செல்பி

பூங்காவின் உள்ளே
எடுத்தாச்சு  செல்பி

படகுத் துறையில்
எடுத்தாச்சு செல்பி

செல்பிச்  சுற்றுலா
முடிந்து போச்சு

சென்ற இடம்தான்
மறந்து போச்சு
------------------------நாகேந்திர பாரதி
 http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: