செவ்வாய், 14 ஏப்ரல், 2015

ஐம்பொறிக் கோலம்

ஐம்பொறிக்  கோலம் 
----------------------------------
ஐம்பொறிகள் அறிவது 
குழந்தைக் காலம் 

ஐம்பொறிகள்  உணர்வது 
சீரிளமைக் காலம் 

ஐம்பொறிகள்  வலிப்பது 
பேரிளமைக் காலம் 

ஐம்பொறிகள்  தளர்வது 
முதுமைக் காலம் 

ஐம்பொறிக்  கோலம் 
வாழ்க்கைக் காலம் 
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: