புதன், 18 மார்ச், 2015

கோப அழகு

கோப அழகு 
---------------------
அன்பானவர்கள் கோபப்பட்டால் 
அருமையாக இருக்கிறது 

திறமைசாலிகள் கோபப்பட்டால் 
பெருமையாக இருக்கிறது 

பொறுமைசாலிகள் கோபப்பட்டால் 
பயமாக இருக்கிறது 

காதலர்கள் கோபப்பட்டால் 
லயமாக இருக்கிறது 

கோபப்படுபவர் கோபப்பட்டால் 
அழகாக  இருக்கிறது 
-------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: