சனி, 14 பிப்ரவரி, 2015

காதல் புராணம்

காதல் புராணம் 
-----------------------------
தூய்மை உள்ளது காதல் 
துயரம் துடைப்பது காதல் 

வாய்மை உள்ளது காதல் 
வலிமை தருவது காதல் 

நோய்மை தீர்ப்பது காதல் 
நுண்மை உணர்ச்சி காதல் 

பூவைப் போன்றது காதல் 
புதுமைக் கவர்ச்சி காதல் 

சாவைக் கூட வென்று 
சரித்திரம் படைப்பது காதல் 
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: