திங்கள், 16 பிப்ரவரி, 2015

வைக்கோல் படப்பு

வைக்கோல் படப்பு 
---------------------------------
வைக்கோலுக்கு வாயிருந்தால் 
வைதிருக்கும் அழுதிருக்கும் 

அடிச்சுத் தூத்‌தி 
நெல்லைப் பிரித்து 

குவித்து வைத்து 
அமுக்கிக் கட்டுவார் 

படுத்துப் புரண்ட 
பள்ளிச் சிறுவர்க்கு 

அரிப்பைக் கொடுத்து 
ஆத்திரத்தைத் தீர்க்கும் 
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: